biuro rachunkowe Koneser - Kraków

Strona główna | Oferta | Kodeks etyki księgowego | Linki | Logowanie

Biuro rachunkowe Koneser  oprócz obowiązujących norm prawa, kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Księgowego:

Źródło:http://www.pibr.org.pl/
 
Cele.

Według Kodeksu cele zawodu księgowego to praca według najwyższych standardów zawodowych, osiągnięcie najwyższego poziomu prowadzonych prac. Cele te wymagają spełnienia czterech podstawowych kryteriów:

Wiarygodność
Całe społeczeństwo potrzebuje wiarygodności informacji i systemów informacyjnych.

Profesjonalizm
Istnieje zapotrzebowanie na osoby, które mogą być przez klientów, pracodawców i inne zainteresowane strony bezspornie uważane za profesjonalistów (fachowców) w dziedzinie rachunkowości.

Jakość Usług
Istnieje potrzeba zapewnienia, że wszystkie usługi świadczone przez zawodowego księgowego są wykonywane według najwyższych standardów jakościowych.

Tajemnica Zawodowa
Odbiorcy usług zawodowych księgowych powinni mieć pewność, że istnieją ramy etyki zawodowej, które rządzą wykonywaniem tychże usług.

Zasady Podstawowe

Aby spełnić cele zawodu księgowego, zawodowi księgowi muszą przestrzegać pewnych warunków lub zasad podstawowych tj.

Rzetelność
Zawodowy księgowy powinien być prawy i uczciwy podczas wykonywania usług zawodowych.

Obiektywizm
Zawodowy księgowy powinien być sprawiedliwy i nie powinien dopuścić aby uprzedzenie lub stronniczość, konflikt interesów lub nacisk wywierany przez inne osoby wzięły górę nad jego obiektywizmem.

Kompetencje zawodowe oraz należyta staranność
Zawodowy księgowy powinien wykonywać usługi zawodowe z należytą starannością, pilnością oraz kompetentnie (fachowo). Zawodowy księgowy ma ciągły obowiązek utrzymywania wiedzy zawodowej oraz umiejętności na poziomie zapewniającym, że klient lub pracodawca odnosi korzyść z kompetentnych zawodowych usług opartych na bieżącym rozwoju praktyk i systemów prawnych i stosownych metod (technik).

Tajemnica zawodowa
Zawodowy księgowy powinien szanować poufność informacji otrzymanych podczas wykonywania zawodowych usług i nie powinien wykorzystywać ani ujawniać takich informacji bez właściwego i konkretnego upoważnienia,chyba że istnieje ustawowe lub zawodowe prawo lub obowiązek takiego ujawnienia.

Zachowanie profesjonalne
Zawodowy księgowy powinien działać w sposób zgodny z wymogami zapewniającymi dobrą reputacją zawodu i powinien powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby przynieść zawodowi ujmę lub go zdyskredytować. Obowiązek powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby przynieść ujmę zawodowi wymaga, aby organizacje członkowskie IFAC podczas przygotowywania wymogów etycznych, wzięły pod uwagę odpowiedzialność jaka spoczywa na zawodowych księgowych wobec klientów, stron trzecich, innych członków zawodu, pracowników,pracodawców i społeczeństwa ogółem.

Standardy techniczne
Zawodowy księgowy powinien wykonywać usługi zawodowe zgodnie z odpowiednimi technicznymi i zawodowymi standardami. Zawodowi księgowi mają obowiązek ostrożnie i umiejętnie wykonywać instrukcje klienta lub pracodawcy w zakresie, w jakim będą one zgodne z wymogami rzetelności, obiektywizmu oraz, w przypadku zawodowych księgowych wykonujących zawód publicznie, niezależności. (patrz Rozdział 8). Poza tym, powinni oni działać zgodnie z technicznymi i zawodowymi standardami publikowanymi przez:
- IFAC (np. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej);
- Komitet ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości(International Accounting Standards Committee);
- zawodowe organizacje w kraju członkowskim lub inne organizacje regulacyjne; oraz
- odpowiednie uregulowania prawne.
 

» Kodeks

 

Copyright© Biuro rachunkowe Koneser KRAKÓW 2007-2018

>